TERMENI ȘI CONDIȚII

Închirieri săli conferință


Art.1 Partile contractante

1.1 Eveniment organizat pentru Locatar de catre Intensa Training&Events in calitate de Locator, situat in Cluj-Napoca, str. Bucuresti nr. 74, proprietate a S.C. INTENSA  EVENTS  S.R.L, J12/1420/2022  , CUI 45816263 , cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Bucuresti, nr. 74 conform contractului de inchiriere.

Art. 2 Obiectul contractului

1.2 Obiectul contractului îl constituie închirierea unei sălii de training de către locator în scopul desfăşurării activităţilor specifice îndeplinirii obiectului de activitate al locatarului.

Art. 3 Durata contractului

1.3 Contract intra în vigoare începând cu data semnării sale şi este valabil pe perioada care a fost stabilita de comun acord intre partile contractuale.

Art. 4 Valoarea contractului

1.4 Chiria pentru folosirea spaţiului ce formează obiectul contractului este stipulata in oferta şi plata se va face în baza facturii emise de către locator cel mai târziu înainte de începerea evenimentului.

1.5 Modalitatea de plata: în termen de 3 zile lucrătoare se achită 50% din valoarea contractului, iar diferenţa va fi achitată până în ziua evenimentului, la începutul predării sălii.

1.6 Inchirierea salii este nominală şi nu poate fi substituită.

Art. 4 Obligatiile partilor:

1.7  Locatorul se obligă:

a) să predea spaţiul închiriat;

b) să furnizeze spaţiul închiriat cu următoarele utilităţi: agent termic, apã potabilã, acces toaleta, energie electrică;

c) să îşi îndeplinească atribuţiile conform legislaţiei aplicabile în materie de prevenirea şi stingerea incendiilor;

d) să asigure pentru locatar: scaunele si mese menesele necesare desfasurari evenimentului in aranjamentul dorit, internet wi-fi.

1.8  Locatarul se obligă:

a) să achite contravaloarea chiriei;

b) să folosească spaţiul închiriat ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei;

c) sã păstreze integritatea spaţiului închiriat;

d) sa isi instruiasca cursantii la inceputul evenimentului in ceea ce priveste legislaţiei aplicabila în materie de prevenirea şi stingerea incendiilor;

Art. 5 Raspunderea contractuala

1.9 Pentru nerespectarea clauzelor contractului, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde potrivit legii.

Art. 6 Forta majora

2.0 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauza de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

Art. 7 Solutionarea litigiilor

2.1 Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată din Cluj-Napoca, potrivit legii.

2.1 Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată din Cluj-Napoca, potrivit legii.

Art. 8 Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului:

Contractul poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.

În cazul anularii evenimentului pentru care s-a închiriat spaţiul, locatorul va folosi avansul încasat pentru un eveniment viitor al locatarului (în funcţie de disponibilitatea sălilor), sau îl va restitui integral acestuia dacă anularea s-a făcut cu mai mult de 7 zile calendaristice înainte de eveniment.

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectivului contractului;

b) prin acordul de voinţă al părţilor.

c) din iniţiativă oricărei părţi, prin notificarea celeilalte părţi cu 3 zile ca înainte de data de la care se doreşte încetarea efectivă a contractului.

Art. 9 Alte clauze finale:

Părţile sunt de acord că datele şi informaţiile referitoare la relaţia contractuală şi la obiectul contractului care le sunt sau le vor fi cunoscute sunt strict confidenţiale. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii va rămâne valabilă pe întreaga perioadă contractuală şi ulterior încetării acesteia.

CONDITII DE INCHIRIERE SALI CONFERINTA

          Locatarul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru natura/caracterul manifestărilor derulate în sălile închiriate de Locator. Aceasta se va îngriji ca, pe întreaga perioadă a desfăşurării manifestărilor, să se situeze în cadrul prevazut de legislaţia română, Locatorul nefiind răspunzător în cazul unor evenimente care contravin legii sau bunelor moravuri. În situaţiile în care închirierea sălilor are drept scop activităţi pentru care legea română cere existenţa unei autorizari prealabile. 

          Locatarul va prezenta Locatorului, înainte de începerea manifestării, autorizaţia în formă scrisă, cu precizarea duratei acesteia. În cazul neprezentării acesteia, sau în cazul prezentării unei autorizaţii pe o durată mai mică, începerea manifestării, respectiv durata ei se vor circumscrie condiţiilor din autorizaţie, indiferent de condiţiile de închiriere convenite, plata fiind datorată de Locatar conform comenzii.

          Locatarul nu are dreptul să efectueze modificari ale spaţiului închiriat (de structură, configuraţie, decorare, echipamente), în afara celor expres convenite cu Locatorul. Orice instalaţie suplimentară sau modificare efectuată de către Locatar va trebui să respecte cele mai recente prevederi de securitate în vigoare şi va fi supusă aprobării prealabile a Locatorului. Locatarul se obligă ca după închiderea perioadei de închiriere să predea spaţiile închiriate în starea iniţială, în caz contrar orice cheltuială generată de readucerea sălilor la această stare revenind Locatarului.

          Locatorul îşi rezervă dreptul de a percepe chirie în cazul în care timpul readucerii sălii în starea iniţială depăşeşte timpul normal de pregătire a spaţiului pentru o nouă închiriere.Decorarea spaţiilor închiriate se poate face de către Locatar doar cu acordul scris al Locatorului. Este necesară păstrarea liniei decorative a spatiului.Toate costurile care implică montarea şi demontarea decoraţiunilor sunt în sarcina Locatarului.

          Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru toate declaratiile publice. Locatorul nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile de orice natură (dispariţie, deteriorare, furt), suferite de materialele depozitate de către Locatar în spaţiile salilor sau obiectele personale ale Locatarului şi/sau ale participanţilor la manifestare (inclusiv personalul propriu). În acest sens toate răspunderile incumbă Locatarul.

          Locatarul este responsabil în totalitate pentru pagubele produse de instalaţii şi/sau participanţii (inclusiv personalul propriu) aduşi de el, sau de invitaţii săi, şi se angajează ca în caz de degradare a spaţiilor, echipamentelor şi/sau bunurilor diverse puse la dispoziţie să suporte costurile de refacere a acestor spaţii. Locatarul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru manifestările organizate în spaţiile salilor la care accesul participanţilor se face contra cost. Pentru serviciile de încasare a taxelor de intrare, Locatorul îşi declină orice obligaţie de a pune la dispoziţie personal sau de a permite utilizarea oricărui alt spaţiu.

            Locatarul îşi asumă întreaga răspundere privind asigurarea desfăşurării manifestării şi supravegherea participanţilor (inclusiv personalul propriu) în sensul respectării consemnelor şi regulilor salilor, precum şi conduitei normale în locuri publice. Locatarul va veghea ca participanţii să nu perturbe bunul mers al celorlalte activitati din sali.

            Locatarul se angajează să nu invite decât persoane al caror comportament nu este susceptibil, în nici un fel, de a aduce prejudicii Locatorului (care îşi rezervă dreptul de a interveni dacă este necesar). Locatarul îşi asumă toate obligaţiile privind ordinea interioară şi securitatea manifestării şi participanţilor, bunurilor şi echipamentelor aflate în spaţiul închiriat.

            Locatorul îşi rezervă dreptul de a interveni, în caz că apreciază necesar, pentru restabilirea ordinii cu sau fără acordul Locatarului. Orice contestaţie şi reclamaţie nu va putea fi luata în considerare decât dacă este formulată în scris şi adresată Locatorului, în termen de maximum 24 de ore de la încheierea manifestării.